ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਵਾਈਨ

ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ!

ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ!